Browse Our Dictionary
L

liver transplantation

མཆིན་པ་སྤོ་འཛུགས།= ནད་འཕོག་པའི་མཆིན་པ་ཕྱིར་བཏོན་ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ་སྦྱིན་མཁན་ཞིག་གི་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་མཆིན་པ་ཚབ་འཛུགས་བྱེད་པའི་གཤག་བཅོས་ཀྱི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག