Browse Our Dictionary
L

local area network (LAN)

compt.sc ནང་ཁུལ་དྲྭ་སྦྲེལ། = ཚོགས་པའམ་ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་ཁུལ་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་མཐུད་སྦྱོར་བྱེད་པའི་མ་ལག