Browse Our Dictionary
L

lockscreen

འཆར་ཤེལ་སྒོ་ལྕགས། = གསང་ཚིག་གམ་བྱ་བ་གང་ཞིག་མ་བསྐུལ་བའི་བར་དུ་ཡོ་ཆས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ཀམ་པུ་ཊར་རམ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་སྟེང་གི་འཆར་ཤེལ།