Browse Our Dictionary
L

locus ceruleus

མཐིང་གནས། སྔོ་ཁུལ། = སེམས་ངལ་དང་དངངས་སྐྲག་སོགས་ལ་ལུས་ཁམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས། ཡ་ལན་བྱེད་པའི་དབང་རྩའི་བརྡ་སྐྱེལ་ཕྲ་ཕུང་ལྡན་པའི་ཀླད་ཞབས་གྱི་མངའ་ཁུལ་མཐིང་མདོག་ཅན་ཞིག