Browse Our Dictionary
L

long pepper

པི་པི་ལིང༌། དྲོད་སྨན། = འདི་ནི་ཤིང་ཕྲན་ཆུང་ངུ་སྡོང་པོ་འཕྲེད་ལ་རྒྱས་ནས་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཡལ་ཕྲན་སྐྱེ་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ། འགའ་རེ་འདྲོང་པོ་དང་ཡང་རེ་འགའ་འཁྲིལ་ཏེ་ཚིགས་པ་སྐྲངས་པ་ལྟར་སྐྱེ། ཡལ་ཕྲན་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚིགས་པ་ནི་སྨད་ནས་སྐྱེ། ལོ་མ་སྒོང་དབྱིབས་རྩེ་རྣོ་བ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད། མཐའ་སྙོམས་ཤིང་ངར་བ་རིང་པོ་སྡོང་པོའི་མཚམས་ནས་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང། མེ་ཏོག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་ཕོའི་མདོག་ལྗང་སེར་ལ་མཉེན་པ། ཟེའུ་འབྲུ་མོ་རིང་ལ་སེར་བ། འབྲས་བུ་མདོང་དབྱིབས་ལྕགས་ཟེ་འདྲ་བ་མང། འབྲུ་གུ་རིལ་ལ་བརྩེགས་ནས་བང་རིམ་འཆར་བ། མདོག་དམར་ཞིང་སྨིན་མཚམས་སུ་ནག་པོར་འགྱུར་རོ།