Browse Our Dictionary
L

long term assets

དུས་རིང་ཁར་དབང་།= ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཚུན་དུ་དངུལ་སྒྱུར་རམ་བེད་སྤྱོད་མི་ཐུབ་པའི་ཁར་དབང་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། འགྱུར་དཀའི་ཁར་དབང་དང་། མངོན་མེད་ཁར་དབང་། དུས་རིང་མ་འཛུགས་བཅས་སོ།