Browse Our Dictionary
L

long term memory

རིང་དྲན། = ཀླད་པའི་ནང་གསོག་ཉར་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་སྐྱེ་བོ་ཞིག་མི་ཚེ་གང་པོའམ། ཡང་ན་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་རིང་ཕྱིར་དྲན་ཐུབ་རུང་དུ་ཡོད་པ།