Browse Our Dictionary
L

love at first sight

མཐོང་མ་ཐག་པའི་བརྩེ་གདུང་། =སྐྱེ་བོ་ཞིག་ཆེས་ཐོག་མར་མཐོང་བའི་དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ་རང་སེམས་དབང་མེད་དུ་འཆོར་བས་ཧ་ཅང་དགའ་བའི་ཚོར་སྣང་ཞིག