Browse Our Dictionary
L

low-level

༡། དམའ་བའི། = རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚད་གཞི་གང་ཞིག་ལས་དམའ་བར་ཆགས་པའམ་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ཞིག ༢། དམའ་རིམ། = གནས་བབས་དང་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་། ཤེས་ཚད་སོགས་ཞན་པ་ཞིག