Browse Our Dictionary
L

lowest common multiple(LCM)

སྤྱིའི་ལྡབ་གྲངས་ཆུང་ཤོས། = ཧྲིལ་གྲངས་གཉིས་སམ། དུ་མའི་སྤྱིའི་ལྡབ་གྲངས་དེ་དག་ལས་དམའ་ཤོས་སམ་ཆུང་ཤོས་དེ་ལ་ཟེར།