Browse Our Dictionary
L

lung

གློ་བ། = དོན་ལྔའི་ཡ་གྱལ་བྱང་ཁོག་སྟོད་ཀྱི་ཆར་སྙིང་གི་གཡས་གཡོན་དུ་གནས་ཏེ། དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལྡན་པའི་དབང་རྟེན་ཞིག