Browse Our Dictionary
L

lymph

རྨེན་གཤེར། = རྨེན་སྦུག་ནང་དུ་རྒྱུ་བའི་མདོག་མེད་དྭངས་གསལ་གྱི་གཤེར་ཁུ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནང་ཕྲ་ཕུང་དག (ཁྲག་ཕུང་དཀར་པོ་དང། དྭངས་མ། ཁྲག་ཕུང་དམར་པོའི་ཆ་ཤས་) ཡོད་ཅིང༌། དེས་ན་ཚ་དང་གཉན་ཁར་གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།