Browse Our Dictionary
L

lymphedema

རྨེན་གཤེར་འགག་པ། = རྨེན་བུའི་མ་ལག་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་གནས་ངེས་ཅན་ལ་ཆུ་བསགས་པ་དང་ཕུང་གྲུབ་སྐྲངས་པའི་ནད་ཅིག དེ་ལ་རྨེན་སྦུག་འགགས་པའང་ཟེར།