Browse Our Dictionary
L

lymphoma

རྨེན་འབྲས། རྨེན་བུའི་འབྲས། = མགོ་ནད་ཕལ་པ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། རྨེན་བུའི་ཕུང་གྲུབ་རྣམས་མ་རུང་བར་འཕེལ་ནས་སྐྲན་དུ་འདྲིལ་བའི་ངོ་བོ་སྐྲངས་པ་སྲ་ཞིང་འདྲིལ་བ་གཏིང་ལ་ཟུག་ཡོད་ཅིང་འཕེལ་འགྲིབ་ཆུང་བའི་འབྲས་ནད་ཅིག