Browse Our Dictionary
M

macro evolution

འཕེལ་ཆེན། = སྐྱེ་དངོས་དང་སྲོག་ཆགས་རིགས་སྡེ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་རིགས་སྡེ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་རིམ་པ།