Browse Our Dictionary
M

magnetic resonance spectroscopy

ཁབ་ལེན་མཉམ་འདར་འཇའ་ཤལ་བརྟག་ཐབས། = འདི་ནི་ཁབ་ལེན་གློག་པར་དང་འདྲ་བར་ལུས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་བརྟག་ཐབས་ཤིག་དང་། འདིར་ཁབ་ལེན་ར་བའི་ཤུགས་ཚད་ཆེ་བ་དང་། གཙོ་བོ་ལུས་ཀྱི་བཀོད་དབྱིབས་བརྟག་ཆེད་མིན་པར་ལུས་པོའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།