Browse Our Dictionary
M

magnocellular neurosecretory cell

ཕྲ་ཕུང་རགས་པའི་ཟགས་བྱེད་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་། = ཀླད་སྦུག་འོག་མའི་གནས་འགའ་ཞིག་ནང་ཡོད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཆེ་བའི་རིགས་ཤིག