Browse Our Dictionary
M

main sequence star

སྐར་མའི་གཙོ་རིམ། = ཧ་རྫ་སེ་པ་རང་དང་ར་སེལ་གྱི་ཐིག་རིས་སྟེང་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནང་གི་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་སྐར་མའི་ཚོ་ཁག་རྣམས་བཀྲག་མདངས་ཆེ་ཆུང་གི་སྡེ་ཁག་སྒྲིག་ཚུལ་ཞིག