Browse Our Dictionary
M

majority rule

མང་མོས་དབང་སྒྱུར། =སྤྱི་ཚོགས་སམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁོངས་ཀྱི་མིའི་མངོན་འདོད་དང་འོས་ཤོག་གང་ཞིག་མང་བ་ལྟར་དུ་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཤིག