Browse Our Dictionary
M

malnutrition

med བཅུད་ཟད། = ལུས་པོར་གནོད་གཞིར་གྱུར་པའི་བཅུད་རྫས་མི་ལྡན་པའི་ཟས་ཤུགས་ཆེར་བསྟེན་པའི་རྐྱེན་གྱིས། བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས་ཉུང་དྲགས་པའི་སྐྱོན།