Browse Our Dictionary
M

management

༡། འཛིན་སྐྱོང༌། བཀོད་འདོམས། = སྒྲིག་འཛུགས་སམ། ཚོང་ལས་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་འཆར་འགོད་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ། ༢། འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། = ཀམ་པ་ཎི་བཀོད་སྒྲིག་དང༌། སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་མིའི་སྡེ་ཁག