Browse Our Dictionary
M

mango

ཨཱམ། ཨམྲ། = ཨ་འབྲས་ཤིང་སྡོང་ཆུང་བ་ལ། ལོ་མ་ལྕུམ་གྱི་ལོ་མ་འདྲ། མེ་ཏོག་སྔོན་པོ་གདུགས་ལྟར་ཕུབ། འབྲས་བུ་ཤ་བའི་རླིག་པ་འདྲ། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། མངར་བའི་འབྲས་བུའི་ནང་ཚི་གུ་ནར་མོ་ཕྱིར་རི་དྭགས་ཀྱི་སྤུ་འདྲ་བ་རྩ་རིས་ཅན་གྱི་ནང་དུ་ས་བོན་འདབ་མ་གཉིས་ཁ་སྦྱོར་ཅན་ཞིག