Browse Our Dictionary
M

manifesto

བསྒྲགས་གཏམ། = དམིགས་བསལ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཞིག་གི་དམིགས་ཡུལ་དང༌། ལྟ་གྲུབ། སྲིད་བྱུས་སོགས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས།