Browse Our Dictionary
M

manual

adm ༡། ལག་པའི། = གློག་དང༌། འཕྲུལ་ཆས་སོགས་མ་ཡིན་པར་ལག་པ་དང་འབྲེལ་བའི། ༢། ལག་དེབ། = དམིགས་བསལ་འདི་བྱ་འདི་མིན་གྱི་ལམ་སྟོན་ནམ་བྱ་ཐབས་འཁོད་པའི་དེབ་ཆུང༌།