Browse Our Dictionary
M

manufacturing industry

བཟོ་སྐྲུན་ལས་ཁང་། བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭ།= མ་རྒྱུ་ནས་ཚོང་ཟོག་བར་གྱི་ཐོན་རྫས་གྲ་སྒྲིག་དང་། ལས་སྣོན། བཟོ་སྐྲུན་སོགས་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་ཚོང་ལས་དང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག