Browse Our Dictionary
M

manuscript

༡། མ་ཟིན། = ཡིག་རིགས་སོགས་ཀྱི་རྩ་བའམ་ཕྱི་མོ། ༢། བྲིས་མ། = དཔར་སྐྲུན་གསར་གཏོད་མ་བྱས་གོང་དུ་ལག་པས་བྲིས་པའི་དེབ་དང༌། ཡིག་ཆ་རྙིང་རིགས།