Browse Our Dictionary
M

marasmus

ཟས་བཅུད་ཉུང་ནད། མ་ར་ས་མ་སི། = ཞག་ཚིལ་དང་སྤྲི་དཀར། མངར་བཅུད་བཅས་མ་འདང་བ་ལས་བྱུང་བའི་བྱིས་ནད་ཅིག ནད་རྟགས་སུ་ལུས་པོ་སྐམ་རིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་འཚར་ལོངས་མི་ཐུབ་ལ་ཟུངས་ཉམས་ཏེ་འགུལ་སྐྱོད་མི་ཐུབ་པ། མིག་རྡིབ་པ། མགོ་ཡུ་འཁོར་བ། བཤལ་བ་སོགས་འབྱུང་གི་ཡོད།