Browse Our Dictionary
M

market research

ཁྲོམ་རའི་ཉམས་ཞིབ། = ཞབས་ཞུའམ་ཐོན་རྫས་བཙོང་རྒྱུའི་ནུས་རྩལ་འཚོལ་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག