Browse Our Dictionary
M

marketing

ཚོང་དོན་བརྒྱུད་བསྒྲགས།= ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་ཐོན་རྫས་གང་ཞིག་མང་ཚོགས་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྒོ་ནས་འགྲེམས་སྟོན་དང་ཚོང་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག