Browse Our Dictionary
M

marquee

ལྡིང་གུར།= མི་མང་པོ་མཉམ་འཛོམས་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་ཟ་འཐུང་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་སྐབས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཕུབ་པའི་གུར་ཆེན་པོ་ཞིག