Browse Our Dictionary
M

mass media

རྒྱ་ཁྱབ་བརྒྱུད་ལམ། = དམིགས་བསལ་ཚགས་ཤོག་དང༌། རླུང་འཕྲིན། གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལམ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཐུབ་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡོངས་རྫོགས།