Browse Our Dictionary
M

mass shooting

སྡེབ་གསོད་མེ་འཕེན། སྡེབ་འཕེན།= རྐྱེན་ཆག་དུས་གཅིག་གི་ནང་དུ་འཕྲད་པའི་མི་འཛོམས་མང་སར་སྐྱེ་བོ་འགའ་ཞིག་གི་ལག་ཏུ་མེ་མདའ་ཐོགས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཁྲོད་མེ་མདའ་འཕེན་པའི་དོན་རྐྱེན།