Browse Our Dictionary
M

maternity leave

སྐྱེད་མའི་ཐོབ་སེང༌། སྐྱེ་བསུའི་གུང་སེང༌། = བུད་མེད་གང་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་པའམ། བཙའ་བའི་སྔ་རོལ་དུ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་རིང་ལས་བཅར་ཞུ་མི་དགོས་པར་འཐོབ་པའི་གུང་སེང༌།