Browse Our Dictionary
M

maturity date

སྨིན་ཚེས། = ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ལྟ་བུ་སྔ་དུས་ནས་དུས་བཀག་བྱས་པའི་དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་རྫོགས་མཚམས་སུ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོབ་སྐལ་མ་སྐྱེད་རྣམས་ཕྱིར་ལེན་ཆོག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཚེས་གྲངས།