Browse Our Dictionary
M

meager

༡། དཀོན་པོ། ཞན་པོ། = སྤུས་ཀ་ཞན་ཞིང་གྲངས་ཚད་ཉུང་བ། ༢། སྐམ་ཞིང་རིད་པ། = དམིགས་བསལ་གྱི་ནད་མནར་རམ་ཟས་བཅུད་མ་འདང་བ་ལས་རིད་པོར་གྱུར་བའི་གཟུགས་བབས།