Browse Our Dictionary
M

media campaign

བརྒྱུད་ལམ་དྲིལ་བསྒྲགས། = བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་བཅར་འདྲི་དང་། ཚགས་ཤོག་གི་རྩོམ་ཡིག་སོགས་དམིགས་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྒྲུབ་ཆེད་རིམ་བསྟར་དུ་བསྒྲིགས་པའི་འཆར་གཞི།