Browse Our Dictionary
M

media outlet

jrn བརྒྱུད་ལམ་སྤེལ་སྒོ། = འཕྲིན་ལམ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་གནད་དོན་གཙོ་གྲས་དང་གསར་འགྱུར་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པའི་རྒྱང་སྲིང་ལས་རིམ་མམ་པར་སྐྲུན་ཁང་།