Browse Our Dictionary
M

media

བརྒྱུད་ལམ། = མང་ཚོགས་ལ་འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལམ་གཙོ་བོ་སྟེ། གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་དང༌། ཚགས་ཤོག བརྙན་འཕྲིན། དྲ་རྒྱ་སོགས།