Browse Our Dictionary
M

median class

དཀྱིལ་གནས་གྲས། དབུས་གནས་གྲས། = བགོ་འགྲེམས་གཅིག་གི་དཀྱིལ་གནས་ནི་བགོ་འགྲེམས་དེ་ཆ་ཤས་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་བགོ་མཁན་གྱི་འགྱུར་གྲངས་ཤིག་གི་ཁ་གྲངས། དཀྱིལ་གནས་སུ་གནས་པའི་གྲས་དེ་ནི་དཀྱིལ་གནས་གྲས་ཡིན།