Browse Our Dictionary
M

medical science

med གསོ་བ་རིག་པ། = རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ། ལུས་སྲོག་གསོ་བར་བྱེད་པའི་རིག་པ་སྟེ། གསོ་བྱ་དང༌། གསོ་བྱེད། གསོ་ཚུལ། གསོ་མཁན་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་རིག་གནས།