Browse Our Dictionary
M

membership card

ཚོགས་མིའི་ངོ་སྤྲོད་བྱང་བུ། = སྐྱིད་སྡུག་གམ། སྤྱི་ཚོགས། ཡང་ན་ཚོགས་པ་ཞིག་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་རང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་སྤྲད་པའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཆུང་ཆུང་ཞིག