Browse Our Dictionary
M

memorandum

ཞུ་སྐུལ་སྙན་ཐོ། དྲན་ཐོ། = བརྗོད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་གང་ཟག་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས། ཚོགས་ཆུང་སོགས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་སྙན་ཐོའམ་གྲོས་འཆར།