Browse Our Dictionary
M

memory

༡། དྲན་ཤེས། = གང་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དང་། ས་གནས། ཉམས་མྱོང་སོགས་དྲན་ཐུབ་པའི་ནུས་པ། ༢། དྲན་པ། = རང་ཉིད་ཀྱིས་འདས་དོན་གྱི་དངོས་པོ་དང་། ས་གནས། ཉམས་མྱོང་སོགས་ཀྱི་ཐོག་དྲན་གསོའི་རང་བཞིན། ༣། གསོག་འཇོག་མ་ལག = གནས་ཚུལ་གསོག་འཇོག་བྱ་སའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ཆ་ལག་ཅིག ༤། གསོག་འཇོག་ཤོང་ཚད། = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ཐོག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གསོག་འཇོག་བྱ་ས།