Browse Our Dictionary
M

merit list

གཟེངས་ཐོན་མིང་གཞུང་། = ཤེས་ཡོན་གྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དམ། ཡང་ན་རྒྱུགས་སྤྲོད་རིམ་པའི་ནང་ཨང་ཐོབ་གཞིར་བཟུང་གིས་བང་རིམ་འདེམས་སྒྲུག་བགྱིས་པའི་སློབ་མའི་ཐོ་གཞུང་།