Browse Our Dictionary
M

metonymy

འབྲེལ་མིང་། =གང་ཞིག་གི་མིང་ལ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཉེ་བ་ཞིག་གི་མིང་གིས་འབྲེལ་སྦྱོར་བྱེད་པའི་སྐད་བརྡ་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག དཔེར་ན། སེམས་ལ་སྙིང་དང་། ཤེས་རབ་ཅན་ལ་ཀླད་པ་ཅན་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུ།