Browse Our Dictionary
M

microscope

ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ། = དྭངས་ཤེལ་ཞིག་གམ་དྭངས་ཤེལ་གྱི་མ་ལག་ཅིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྣང་བརྙན་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག