Browse Our Dictionary
M

milk shake

འོ་སྲུབ། = འོ་མ་དང་རོ་མངར་བའི་ཆེད་དུ་ཅོག་ལེ་ཊིའམ་ཤིང་ཏོག བྱེ་བྲག་ཏུ་འཁྱགས་ཞོ་བསྲེས་རྗེས་ལྦུ་བ་མ་ཐོན་པའི་བར་དུ་དཀྲུགས་ནས་བཟོས་པའི་བཏུང་བ་གྲང་མོ་ཞིག