Browse Our Dictionary
M

mindfulness

དྲན་པ་ཉེར་བཞག= རང་གི་སེམས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གཏད་ནས་མི་བརྗེད་པ་དང་། གཡེང་བ། མཐོང་སྣང་བརླག་པ་སོགས་མི་བྱེད་པ། ཡིད་བྱེད་སྦྱོང་བརྡར་ཐོག་ནས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག