Browse Our Dictionary
M

mine

༡། mine གཏེར་ཁ། = སའི་ཆགས་རིམ་ནང་དུ་བཀབ་པའི་རང་བྱུང་གི་དངོས་རྫས་དང༌། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་ལྟ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་མིང༌། ༢། chem ས་འོག་འབར་རྫས། = སྐྱེ་བོ་དང༌། རླངས་འཁོར། གྲུ་གཟིངས་སོགས་དང་འཕྲད་པ་ལས་འབར་གས་བྱུང་བའི་ས་འོག་ཏུ་སྦས་པའི་འབར་རྫས་ཀྱི་ཡོ་བྱད།