Browse Our Dictionary
M

Minimum Wages Act

དམའ་མཐའི་གླ་ཕོགས་ཁྲིམས་ཡིག= རྒྱ་གར་གྱི་ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་རྩལ་ལྡན་དང་རྩལ་མེད་ངལ་རྩོལ་བ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་དུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཉུང་མཐའི་གླ་འབབ་དང་འབྲེེལ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཅིག